สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กำหนดการงานประชุม

เรื่อง “นวัตกรรมงานวิจัยยกระดับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย”

วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ลงทะเบียน
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๐ น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดย นายทนง ลีลาวัฒนสุข รองผู้อำนวยการ (เทคนิค) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
๑๐.๑๐ – ๑๐.๓๐ น. บรรยายหัวข้อ “แนวทางการให้ทุนงานวิจัยด้านอัญมณีและเครื่องประดับ” โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๐ น. สรุปงานวิจัย “การประเมินศักยภาพในการยกระดับ จังหวัดจันทบุรีสู่นครแห่งอัญมณีของโลก” โดย ดร.สุรินทร์ อินทะยศ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านผลงานวิจัยนวัตกรรม
๑๐.๔๐ – ๑๐.๕๐ น. สรุปงานวิจัย “แหวนแห่งอนาคต” โดย นายกมล ปิ่นเวหา ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ด้านผลงานวิจัยนวัตกรรม
๑๐.๕๐ – ๑๑.๐๐ น. สรุปงานวิจัย “การพัฒนาหลักสูตรการออกแบบเหลี่ยม เจียระไนพลอยและการเจียระไนพลอยขั้นสูงสำหรับ ผู้ประกอบการ SMEs” โดย ดร.สุรินทร์ อินทะยศ ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ด้านผลงานวิจัยนวัตกรรม
๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๐ น. สรุปงานวิจัย “การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับ : ชุดคลื่นจันหมายเลข ๑” โดย ผศ.สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ด้านผลงานวิจัยนวัตกรรม
๑๑.๑๐ – ๑๒.๐๐ น. หัวข้อ “แนวทางการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยกลุ่ม SMEs ด้านอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย” โดย รศ.ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ ที่ปรึกษาวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ และ การประชุมหารือแนวโน้มงานวิจัยกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย