ภายในงานบางกอกเจมส์ครั้งที่ 64 โดยตั้งอยู่คูหาเลขที่ B14,16,18,20 และ E13,15,17,19 ซึ่งการเข้าร่วมงานครั้งนี้ สถาบันได้จัดทำเอกสารการประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานและมีการจัดเจ้าหน้าที่ประจำคูหาเพื่อให้ข้อมูลตลอดงาน